Juridische kennisgeving

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site geïnformeerd www.culinare.bio de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de uitvoering en monitoring ervan:

Eigenaar : BONPLET – SARL 80386293700015 – rue du 19 maart 1962, BONPLET
Schepper : Christophe Jestin
Publicatiemanager : Apolonia Jestin – contact@culinare.bio
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Apolonia Jestin – contact@culinare.bio
Gastheer : OVH – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site www.culinare.bio impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door gebruikers van de site worden gewijzigd of aangevuld www.culinare.bio worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om redenen van technisch onderhoud kan echter worden besloten door BONPLET, die dan zal proberen de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen.

De site www.culinare.bio wordt regelmatig bijgewerkt door Apolonia Jestin. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site www.culinare.bio heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

BONPLET streeft ernaar om op de site aan te bieden www.culinare.bio informatie zo accuraat mogelijk te maken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie aangegeven op de site www.culinare.bio worden uitsluitend ter informatie gegeven en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Verder de informatie die op de site verschijnt www.culinare.bio zijn niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

BONPLET bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: BONPLET.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

BONPLET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.culinare.bio, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of incompatibiliteit. .

BONPLET kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site. www.culinare.bio.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. BONPLET behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt BONPLET zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober. , 1995.

Bij gebruik van de site www.culinare.bio, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.culinare.bio, de ISP van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt BONPLET alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.culinare.bio. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt het aan de gebruiker van de site doorgegeven www.culinare.bio de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker www.culinare.bio wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van BONPLET en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site. www.culinare.bio.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertextlinks en cookies.

De site www.culinare.bio bevat een bepaald aantal hypertextlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van BONPLET. BONPLET is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Navigatie op de site www.culinare.bio kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te plaatsen, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Tool (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Inhoudsinstellingen. In het onderdeel “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.culinare.bio valt onder het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).